Chemia

Branżowe Centrum Kompetencji Chemia jest to Centrum, w którym rozwiązywane są problemy chemiczne w gospodarce naszego regionu.

Branżowe Centrum Kompetencji świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw związane z rozwiązywaniem problemów chemicznych. W szczególności swoją misję realizuje poprzez: 

–organizowanie i utrzymanie wymiany informacji pomiędzy sferą produkcyjną a sferą naukowo– badawczą,   
 
–rekomendowanie kierunków prowadzenia prac badawczych,

–pobudzanie popytu na wiedzę i innowacyjne rozwiązania technologiczne,– wspomaganie rozbudowy zaplecza naukowo – badawczego,

–wymianę doświadczeń z innymi partnerami branżowymi i naukowymi,

–tworzenie nowej wiedzy, która będzie wykorzystywana w przemyśle; budowanie potencjału regionu poprzez dostarczanie technologii na najwyższym wymaganym poziomie,

–wspieranie implementacji dobrych rozwiązań,

–wdrażanie i komercjalizację nowych pomysłów naukowych do przemysłu, 
–organizowanie szkoleń oraz pogłębianie wiedzy specjalistycznej dla fachowców.

Branżowe Centrum Kompetencji Chemia oferuje dla przedsiębiorców wsparcie w następujących dziedzinach naukowych:
1) Procesy nanotechnologiczne w chemii
· Nanorurki węglowe modyfikowane heteroatomami
2) Budowa pilotowej instalacji fotokatalitycznego oczyszczania ścieków ze związków organicznych
· Badanie i rozwój technologii uzdatniania wody do picia
· Badania i rozwój technologii oczyszczania ścieków
· Badania i rozwój technologii gospodarki odpadami
· Badania nowych technologii w inżynierii środowiska
3) Wytwarzanie pigmentu ditlenku tytanu o wysokiej fotostabilności
4) Badania wpływu dodatków prażalniczych (P2O5, K2O, Al2O3, Li2O) na proces i skuteczność kalcynacji
· Badania składu fazowego materiałów proszkowych i litych, określenie składu fazowego cienkich warstw, oznaczanie średniej wielkości krystalitów metodą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej
· Badania przebiegu przemian fazowych i reakcji chemicznych metodą „in situ” w kamerze rentgenowskiej
· Badania składu jakościowego i ilościowego różnorodnych materiałów stałych i ciekłych (np.: nawozy mineralne, katalizatory, ścieki)
· Badania zdolności materiałów proszkowych do granulacji (granulacja nawozów)
· Określenie wielkości powierzchni właściwej i rozkładu wielkości porów
· Ilościowa i jakościowa analiza chromatograficzna węglowodorów, aldehydów i alkoholi lekkich, CO2  i CO
· Badania aktywności katalizatorów w procesie utleniania metanu do oksygenatów
5) Tworzywa polimerowe, elastomery termoplastyczne, nanokompozyty, technologie „in situ”.
6) Przetwórstwo tworzyw sztucznych, tworzywa elastomerowe, fizyka polimerów, nanomateriały
7) Technologia zagospodarowania odpadów PET do wysokoudarowego tworzywa konstrukcyjnego
8) Reaktywne mieszaniny PET z uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym i kauczykiem akrylowym 
9) Recykling tworzyw polimerowych, poliolefiny, tworzywa elektrotechniczne
10) Polimery i żywice syntetyczne: synteza, modyfikacja, sieciowanie, właściwości i zastosowanie
11) Polimery i żele hydrofilowe: synteza, modyfikacja, badania właściwości, prace nad stosowaniem
12) Polimerowe materiały kompozytowe: wytwarzanie, właściwości, zastosowanie
13) Mieszaniny (kompozycje) polimerowe
14) Recykling materiałowy i chemiczny tworzyw sztucznych  

Kontakt: 

100_9715.JPGMarek J. Żwir  - Zakład Technologii Materiałów Polimerowych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

tel.  +48 91 449 43 64

Marek.Zwir@zut.edu.pl

 

 

 

Logo.jpg