Dokumenty strategiczne

 1. Narodowy Plan Rozwoju 2004 - 2006 PDF

 2. Narodowa Strategia Spójności, 2007 - 2013. PDF

 3. Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, (projekt). PDF

 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.  PDF

 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007 - 2013, (projekt). PDF 

 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013, (projekt wstępny). PDF

 7. Informacja nt. Systemu, zakresu i rodzaju dokumentów negocjowanych z organami UE mających wpływ na realizację Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Warszawa, 6 październik 2005. PDF

 8. Propozycje zmian legislacyjnych wynikające z Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007- 2013, Warszawa, październik 2005. PDF

 9. Założenia polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa do 2020r., Warszawa, grudzień 2004, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. PDF

 10. Podstawy Wsparcia Wspólnoty - Podstawowe informacje PDF
  Podstawy Wsparcia Wspólnoty - (wersja zaktualizowana) PDF

 11. Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015, PDF

 12. Program wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności gospodarki i kierunki przeciwdziałania bezrobociu w województwie zachodniopomorskim. PDF

 13. Strategia dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 r. Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 czerwca 2002 r. PDF

 14. Strategia dla przemysłu drzewnego w Polsce do 2010 r. Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 19 sierpień 2003 r. PDF

 15. Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" PDF

 16. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 PDF

 17. Strategia zwiększenia nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej PDF

 18. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015. PDF 

 19. II część Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego – Priorytety Rozwoju PDF 

 20. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020.  PDF 

 21. Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w ramach projektu „Analiza, opracowanie i doskonalenia regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim we współpracy z RITTS – regionu Neubrandenburg/Greifswald w Niemczech oraz krajowymi i międzynarodowymi ekspertami”, Szczecin 2005 rok. PDF 

 22. Regionalne Strategie i Systemy Innowacji, Najlepsze praktyki, Rekomendacje dla Polski; Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M. współpraca Wojnicka E., Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 12, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2004 rok. PDF

 23. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006. PDF