Przydatne linki

  MH900401863.JPG

 Nazwa instytucji

 Adres WWW

 Regionalne Centrum Innowacji
 i Transferu technologii
 www.innowacje.zut.edu.pl
 Sejm RP   www.sejm.gov.pl
 Internetowe porady prawne   www.e-prawnik.pl
 Dotacje z UE   www.jeremie.com.pl

 Norweski Mechanizm Finansowy

 www.eog.gov.pl

 Fundusze strukturalne  www.funduszestrukturalne.gov.pl
 Portal Unii Europejskiej  www.europa.eu.int
 Polska Agencja Rozwoju
 Przedsiębiorczości
 www.parp.gov.pl
 Regionalna Strategia Innowacji   www.msp.neo.pl
 Ministerstwo Rozwoju 
 Regionalnego  
 www.mrr.gov.pl
 Portal Innowacji   www.pi.gov.pl
 EUROINFO projekt Komisji
 Europejskiej  dla małych i średnich
 przedsiębiorstw
 www.euroinfo.org.pl
 Centrum innowacji FIRE  www.innowacje.org.pl
 Program Operacyjny Innowacyjna
 Gospodarka

 www.poig.gov.pl
 Regionalny Program Operacyjny WZ  www.rpo.wzp.pl
 Klastry przemysłowe  www.klastry.pl
 Portal Innowacji - Klastry
 www.pi.gov.pl/klastry