Ustawy i rozporządzenia

USTAWY:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 17 poz.1484) PDF

  2. Ustawa z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki ( DZ. U. z dnia 4.11.2004r.) PDF

  3. Ustawa z 25 lipca 1985r. o jednostkach badawczo - rozwojowych ( DZ. U. 01.33.388 z późniejszymi zmianami) PDF

  4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z dnia 24 maja 2004 r.) PDF

  5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004r., nr 19 poz.177)  PDF

  6. Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U., nr 109 poz.1158 ze zm.) PDF

Rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22.09.2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (DZ. U. nr 116, poz. 1206) PDF

  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" PDF

  3. Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, PDF