Własność intelektualna

4.jpg

CO TO JEST WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA?

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) definiuje pojęcie własności intelektualnej (ang. intellectual property) jako zbiór praw odnoszących się w szczególności do:

 • dzieł literackich, artystycznych i naukowych,
 • interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców,
 • fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych,
 • wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,
 • odkryć naukowych,
 • wzorów przemysłowych,
 • znaków towarowych i usługowych,
 • nazw handlowych i oznaczeń handlowych,
 • ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Adaptując powyższą definicję do polskich uregulowań prawnych, pod pojęciem własności intelektualnej należy rozumieć prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej  i przemysłowej obejmujące:

 • prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi,
 • prawa do baz danych,
 • prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.