Klaster BUDOWLANY

Komisja Budownictwa – Klaster Budowlany działający przy Północnej Izbie Gospodarczej jest jedną z nielicznych oddolnych inicjatyw klastrowych w woj. zachodniopomorskim. Sama idea skonsolidowania firm działających w branży budowlanej pojawiła się 21 marca 2003 r., kiedy to przedstawiciele 22 przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie Szczecina podpisali porozumienie z Władzami Miasta w celu zintegrowania miejscowego rynku wykonawczego, zwiększenia możliwości wykonawczych i wiarygodności ekonomicznej firm. Porozumienie to wychodziło naprzeciw polityce władz Miasta dążącej do ożywienia gospodarczego i miało chronić miejscowe firmy budowlane przed upadkiem w obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej regionu. 
Celem nadrzędnym Komisji Budownictwa - Klastra Budowlanego określonym w Regulaminie Pracy KB-KB jest integracja środowiska budowlanego. Do celów szczegółowych zaliczyć należy:
a)ochrona interesów branży budowlanej oraz reprezentowanie jej wobec władz państwowych i samorządowych oraz wszelkich innych organów i instytucji,
b)pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych w branży budowlanej,
c)stała współpraca z Komisją ds. Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa, działającą przy Radzie Miasta Gminy Miasto Szczecin,
d)organizowanie szkoleń dla pracowników z branży budowlanej,
e)organizacja targów, giełd oraz konferencji o tematyce budowlanej,
f)rozwój inicjatywy Akademii Dobrego Zawodu.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Komisji Budownictwa - Klastra Budowlanego przy Izbie zapraszamy do kontaktu:
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 164
71-335 Szczecin
Tel: 914860765
www.budownictwo.izba.info
to@izba.info